• ابتدا فایل مورد نظرتان را در یک آپلود سنتر رایگان (ترجیحا پیکوفایل) آپلود نمائید.
  • سپس لینک آپلود را به همراه مختصر توضیحی ( حداقل دو خط) برای پترولیوم ارسال کنید.

1- ارسال مطلب از طریق فرم تماس با ما

2- یا ارسال مطلب از طریق فرم زیر؛