نمودارگیری از گل حفاری عبارت است از:

آنالیزهای پیوستۀ همزمان با حفاری بر روی سیال حفاری و کنده های سازندهای حفاری شده ، نظارت همه جانبه بر عملیات حفاری و نیز انجام محاسبات فنی و تخصصی و تحلیل های سر چاهی است که نهایتاً اطلاعات بسیار با ارزشی را از وضعیت زیر سطحی لایه های زمین و نیز وضعیت عملیات حفاری بر روی دکل حفاری به ما می دهد.

برای انجام گرفتن هر فرایندی ، ابزارها و وسایل مختلفی در کنار یکدیگر، مجموعه عناصر مورد نیاز آن فرایند را تشکیل میدهند. مسلماً در فرایند نمودارگیری از گل حفاری نیز این عناصر وجود دارند که نیروی انسانی متخصص با بهره گیری از آنها عملیات نمودارگیری از گل حفاری یا به عبارت دیگر نمودارگیری سطحی را انجام میدهد.

برخی از اطلاعاتی که سرویس مادلاگینگ به شرکت کارفرمای خود می دهد عبارتند از:

۱. ارزیابی و بررسی فشار و جزئیات گل حفاری

2. کاهش یا افزایش حجم گل

3. تغیرات در وزن سیال حفاری

4. غییرات در هدایت الکتریکی سیال

5. تغییرات در فشار ستون سیال حفاری

6. تشخیص هر نوع سیال در گل حفاری

7. ررسی رفتار سیال حفاری

8. مشخص نمودن لایه های مرزی

9. زمان بالا آمدن کنده ها از ته چاه (Lag Time)

10. نمایش عمق کنده های روی الک لرزان به صورت لحظه به لحظه و سانتیمتر به سانتیمتر با دقت بالا (Lag Depth)   

11. نمایش عمق گازهایی که به همراه سیال حفاری به سطح رسیده اند

12. دریافت و نمایش داده ها در حین حفاری جهت دار  (MWD)

13. نمایش عمق دقیق مته حفاری چه در زمان پیمایش چاه و چه در زمان حفاری

14. نمایش میزان عملکرد مته

15. نمایش میزان عملکرد کابل حفاری

16. نمایش میزان وزن روی مته

17. اندازه گیری گشتاور پیچشی رشته حفاری

18. محاسبه پارامترهای  Surge & Swab

19. D. Exponent

20. Sigma

21.Hydraulic

22. Kill Sheet

23. تهیه نمودارهای تعیین فشار در هنگام ایمن کردن چاه

24. محاسبه مشخصات جدید سیال

25. قابلیت دسترسی به داده های حفاری ثبت شده توسط سیستم نمودارگیری از گل حفاری از طریق شبکه اینترنت

26. دریافت و نمایش اطلاعات در حین انجام عملیات جداره گذاری

27. دریافت و نمایش اطلاعات در حین انجام عملیات سیمانکاری

28. دریافت و نمایش اطلاعات در حین نصب لوله های مغزی

29. دریافت و نمایش اطلاعات در حین آزمایش شیرهای فوران گیر

30. دریافت و نمایش اطلاعات در حین انجام عملیات مغزه گیری از سازند

31. نمودارِ داده ها به صورت اتوماتیک توسط دستگاه های تمام رایانه ای که با نصب سنسورهای گوناگون در نقاط مختلف دکل حفاری صورت میگیرد.

32. آشکار سازی گازهای قابل اشتعال

33. آشکارسازی گازهای سمی خصوصاً گاز H2S 

34. انجام عملیات زمین شناسی با استفاده از جدیدترین ابزار،  وسائل و دستگاه های دیجیتالی و رایانه ای روز موجود در این صنعت و مطابق با استانداردهای بین المللی شرکتهای بزرگ نفتی

35. ثبت و انتقال اطلاعات از طریق امواج ماهواره ای به محلهای ستادی کارفرمایان بدون محدودیت جغرافیایی

36. ارائه مشاوره های فنی و تخصصی