محاسبه حجم آنالوس چاه:

حجم آنالوس cas hole + حجم آنالوسOpen hole

محاسبه حجم آنالوس cas hole ((bbl:

(ID)2casing – (OD)2string/1029.5*3.281*Length(m)

محاسبه حجم آنالوسOpen hole((bbl:

(OD)2bit – (OD)2string /1029.5*3.281* Length(m)

محاسبه حجمCapاسترینگ((bbl:

(ID)2string /1029.5*3.281* Length(m)

محاسبه increase volume(lit):

(OD)2bit – (OD)2DP /1029.5 * 3.281*159

محاسبه :Lag time

Ann. Volume(lit)/ Flow in(lit/min)

محاسبه Lag time  به روش زمین شناسی:

   Depth*ضریب ثابت مته/ GPM(m)

 ضریب ثابت مته:

(OD)2bit – (OD)2DP)*(3.281*42*0.0009713))

محاسبه بازدهی پمپ گل:

x(bbl)=(OD)2Rad *0.003188*Length(m)

X: برای یک Rad است.

 محاسبه Bottom’s up :

حجم هر استروک به لیتر / حجم آنالوس به لیتر=  N

تعداد استروک در دقیقه *  N =  Lag time

محاسبه ECD :

Yeild point /((OD)bit-(OD)DP*2)}+MW in}

محاسبه سرعت فواره ای(Jet velocity):

J.V(ft/s) =0.4085*{GPM/(3*D2(inch))}

D:اندازه نازل مته

محاسبه سرعت جداری ((Annular velocity:

A.V(m/hr)=24.5*GPM /(ID)2casing– (OD)2DP

محاسبه TFA:

TFA(inch)= (x/32*1/2)2*N*3.14

X:قطر نازل                  N:تعداد