• زبان ؛ فارسی 
  • تعداد صفحه ؛ 105 
  • نوشتار ؛ تایپ شده ️
  • فرمت ؛ PDF ️
  • حجم ؛ 758 KB ️

حفاری زیر فشار تعادلی (حفاری تحت تعادل) (UBD) روشی است که در آن فشار هیدرواستاتیک اعمال شده به ته چاه عمادً زیر فشار سازند نگه داشته می شود. در نتیجه در صورتی که سازند شرایط مطلوبی از لحاظ تولید داشته بادش مایعات و گازهای سازند همزمان با فاز حفاری تولید خواهند شد.

ضرورت و کاربرد این نوع حفاری به طور معمول در مناطقی از دنیا که در آنها فشار مخازن به واسطه تولید تا حدی کاهش یافته است و در آنها نمی توان فشار تحت تعادل مناسب را به طور طبیعی ایجاد نمود استفاده می شود. در چنین شرایطی برای کاهش بیشتر وزن سیال حفاری به منظور ایجاد فشرا تًحت تعادل مناسب در مخزن جهت انجام عملیات حفاری از یک گاز چگال ناپذیر (معمولا نیتروژن) که وزن معادل سیال حفاری را کاهش می دهد، استفاده می شود. در این حالت جریان سیال از سازند به سمت چاه برقرار می شود.

نگهداری و حفظ فشار به طور ثابت در حفاری تحت تعادل از حفاری با جریان سیال به مراتب مشکلتر می باشد زیرا در این روش ضرورت تزریق پیوسته گاز برای ایجاد یک حالت تعادلی نسبتاً پایدار که ممکن است در حین حفاری به هم بریزد وجود دارد. حفاری تحت تعادل صدمات وارده به سازند را کاشه داده و تولید را بهبود میبخشد لذا این نوع حفاری به عنوان یک روش که صدمات جدی وارده به سازند را در چاههای افقی و عمودی به منظور بهبود مقدار تولید نفت و گاز کاهش می دهد، بکار گرفته می شود. این روش همچنین تزریق پذیری آب و گاز در سازند را به منظور ازدیاد برادشت افزایش می دهد. حفاری تحت تعادل هنگامی قابل اجرا است که فشار مخزن از فشار مؤثر سیال حفاری در ته چاه (که مساوی است با فشار هیدرواستاتیک در ستون چاه بعالوه فشار پمپ در سطح منهای فشرا اصطکاک سیال با لوله) بیشتر باشد.

 کتاب آشنایی با حفاری تحت تعادل در شش فصل به طور کامل و مفصل به مباحث زیر می پردازد:

  •  فصل اول: آشنایی با حفاری تحت تعال
  •  فصل دوم : مزایا و معایت حفاری تحت تعال
  •  فصل سوم : توجهات مخزنی در حفاری تحت تعال
  •  فصل چهارم :سیالات و گازهای مورد استفاده در حفاری تحت تعال
  •  فصل پنجم : تکنیکها و تجهیزات مورد استفاده در حفاری تحت تعال
  •  فصل ششم : مدیریت و برنامه ریزی در حفاری تحت تعال