وزن 200 گرم از ماده مورد نظر را در آون خشک می کنیم. درون ظرف لوشاتلیه را تا خط نشان (صفر) نفت می ریزیم و آن را به مدت یک ساعت در حمام آب با دمای ثابت 89 درجه فارنهایت قرار می دهیم و حداکثر انبساط نفت را بعد از یک ساعت به عنوان حجم اولیه یاداشت می کنیم. ماده خشک را در استوانه فلزی ریخته و با ضربه زدن به استوانه حباب هوای بین ذرات را خارج می کنیم تا استوانه کاملا پر شود. استوانه و ماده درون آن را وزن کرده و به عنوان وزن اولیه یاداشت می کنیم. پس از یک ساعت که نفت به حداکثر انبساط خود در دمای 89 درجه فارنهایت رسید، ظرف لوشاتلیه را از حمام خارج کرده و ماده خشک شده درون استوانه فلزی را به آن اضافه می کنیم تا ارتفاع نفت بعد از اضافه شدن ماده به 18 برسد ( حین ریختن ماده به ظرف لوشاتلیه ضربات خفیف وارد می کنیم تا ماده چسبیده شده به دیواره ظرف در نفت قرار گیرند). ظرف لوشاتلیه را مجددأ در حمام آب قرار می دهیم. استوانه فلزی همراه با ماده باقیمانده در آن را مجددأ وزن کرده و به عنوان وزن ثانویه یادداشت می کنیم. پس از یک ساعت حجم لوشاتلیه را خوانده و به عنوان حجم ثانویه یادداشت می کنیم.

D = M/V

وزن ثانویه – وزن اولیه : M

حجم اولیه – حجم ثانویه : V