از این نمودار ها زیاد تو دانشگاه میگن دانشجوها بکشن. شاید به درد کسی بخوره !