1- گرانروي قيف مارش ، گرانروي پلاستيكي وYP  و ژل گل بالا رفته ، درصد جامدات نيز افزايش يافته است.

طريقه رفع مشكل:

از دستگاه رسوب زدا – CLAYJECTOR – استفاده کرده و اگر PH زير 9 باشد ٬ تا مرز 10 آن را افزايش ميدهيم.

2- گرانروي پلاستيکي ٬ گرانروي قيف مارش و ميزان SOLID  بالا رفته ولي در ساير مشخصات تغييري مشاهده نميشود.

طريقه رفع مشكل:

از دستگاه جداکننده رس استفاده کرده و PH را بين 10- 9 نگه ميداريم.

3- عصاره گل بالا رفته ولي درساير مشخصات گل تغييري حاصل نشده است.

طريقه رفع مشكل:

در اين حالت براي کنترل  Fluid loss به آرامي به سيستم استارچ اضافه ميکنيم.

4- عصاره گل ٬ YP ٬ پلاستيک ويسکاسيتي و گرانروي بالاست.

طريقه رفع مشكل:

در اين مرحله که نميتوان از استارچ خشک استفاده کرد بايد يک تا دو BATCH گل تازه با استارچ بيشتر ساخت و به آرامي به سيستم اضافه نمود.

5- ميزان کلسيم در گل بالا رفته و حجم گل زياد شده است.

طريقه رفع مشكل:

در اين حالت وزن گل را افزايش داده و براي رسوب دادن کلسيم از سودااش استفاده ميکنيم.

6- مشاهده گم شدن گل و کاهش حجم سيستم

طريقه رفع مشكل:

الف: در صورت امکان وزن گل را کاهش ميدهيم.

ب:دور پمپهاي گل را کم ميکنيم.

ج: از پيل L.C.M استفاده ميکنيم.

7- گل حالت نامرغوب و ناپايدار بوده و باريت در آن رسوب ميکند.

طريقه رفع مشكل:

در اين حالت با استفاده از مواد کلوئيدي گرانروي  را افزايش ميدهيم.

8- روي مخازن کف مشاهده ميشود و وزن گل کاهش يافته است.

طريقه رفع مشكل:

مقداري گازوييل روي مخازن پاشيده و وزن گل را با مواد وزن افزا بالا ميبريم.

9- تنگي چاه – TIGHT HOLE –  مشاهده ميشود.

طريقه رفع مشكل:

در اين حالت وزن گل را افزايش داده و چندين مرتبه محل تنگي چاه را شستشو ميدهيم.

10- صافاب٬ پلاستيک ويسکاسيتي٬YP ٬ گرانروي و ژل گل بالاست.

طريقه رفع مشكل:

با استفاده از آب نمک و ثابت نگهداشتن وزن گل ( توسط باريت)شارژهاي ايجاد شده را از بين برده و گل را از حالت لخته بودن خارج ميکنيم.

11- کليه خواص گل به غير از وزن آن بالا رفته ٬ گل ژله اي شده و PH پايين آمده است.

طريقه رفع مشكل:

براي شکستن حالت ژله اي و افزايش PH ٬ از آهک استفاده ميکنيم.

ديسندر : ذرات تا 74 ميکرون را جدا مي کند.داراي 3 کلون است و در گل پايه آبي سبک استفاده مي شود. به دليل بيرون ريختن باريت در گل پايه آبي سنگين خاموش مي شود.

ديسيلتر: ذرات تا 32 ميکرون را جدا مي کند.داراي 16 کلون است و در گل پايه آبي سبک استفاده مي شود. به دليل بيرون ريختن باريت در گل پايه آبي سنگين خاموش مي شود.