در جدول زیر خصوصیات و ویژگی های ترکیبات سازنده گل حفاری به صورت مختصر ارائه شده است:

ردیفنام مادهتوضیحات
1B.C.SODIUMبرای پایین آوردن PH – گل آلوده به سیمان
2BENTONITبرای پایین آوردن رهس و همچنین ساخت PILL
3BIT LUBبرای LUBRICANT  کردن مته
4CALCIUMوزن افزا در گل روغنی و SHELL INHIBITOR
5CMC.HVجهت ایجاد HIGHT VIS
6CMC . LVکنترل کننده LOSS  و ایجاد LOW VIS
7MAGNESITسیمان سفید جهت ایجاد  PLUG سیمانی
8CASTIC SODAافزاینده PH   و خورد کننده ذرات BENTONIT
9F.L.Cجهت جلوگیری از WATER LOSS ( FILTRATION )
10H2S SCAVENGERبرای جلوگیری از خوردگی H2S
11LIMEبرای افزایش PH
12LIMESTONوزن افزا در گل روغنی
13R.A.1یک نوع RETARDER
14MICA.Cکنترل کننده LOSS – درشت
15MICA.Aکنترل کننده LOSS  – ریز
16SECONDERY EMOLSIFERامولسیون کننده گل روغنی ( نوع دوم )
17SODA ASHبرای از بین بردن  (CA+MG)  آبی که برای گل پایه آبی استفاده می شود
18VISCOSITISEافزایش دهنده ویسکوزیته
19WALL NUT SHELL . Cکنترل کننده LOSS – پوست گردو بزرگ
20WALL NUT SHELL . Mکنترل کننده LOSS – پوست گردو کوچک
21BARITوزن افزا ت وزن 145 PCF
22DEFOAMER.M.Aضد کف – برای آبی که برای سیمان کاری استفاده می شود
23CORROSION INHIBITORضد زنگ زدگی
24 FIBER LOCKیک LCM  خوب برای شکاف های چاه
25Xc – POLYMERیک ماده ویسکوز کننده قوی
26STARCHکنترل کننده قوی WATER LOSS برای گل های پایه آبی
27STARCH GREENکنترل کننده قوی WATER LOSS برای گل های پایه آبی – دمای بیش ار 160
28NACHRAL GUM صمغ طبیعییک ماده ویسکوز کننده قوی
29RED STARCHکنترل کننده قوی WATER LOSS برای گل های پایه آبی – تا دمای 160 درجه
30LUBRICANT-EXبرای LUBRICANT  کردن مته و لوله ها