اولین چاه اکتشاف نفت درسال 1745 درفرانسه حفر شد و اولین چاه استخراج نفت توسط کلنل در 1859در پنسیلوانیا ی آمریکا حفاری شد. بیش ترین مصارف نفت درابتدا برای روشنایی بود واز وقتی که شخصی به نام ژوژر بیسل  شرکتی به منظور اکتشاف واستخراج نفت تاسیس کرد کاربردهای نفت علاوه برآن که متنوع تر شده بود استفاده از نفت سفید برای روشنایی بااستقبال زیادی مواجه شده بود. چاه کلنل درکنار یک چشمه ی نفتی حفرشده بودودرعمق 21 متری به نفت رسید وبهره دهی چاه 25 بشکه درروز بود قدیمی ترین تئوری برای اکتشاف نفت تئوری تاقدیس بود که به وسیله ی هانت درسال 1861 معرفی شد بعد از اواسط دهه ی 1920 با روی کارآمدن روش های جدید اکتشاف نفت (روش های ژئوفیزیکی مثل مطالعات لرزه ای ،ثقل سنجی ومغناطیس سنجی ) ذخایر زیادی ازنفت اکتشاف شد. درسال 1927 درفرانسه اولین نمودارهای ژئوفیزیکی مورد استفاده قرارگرفت. دردهه ی 1960 میکروپالئونتولوژی یا میکروفسیل کمک شایان توجهی برای نفت نمود. دردهه ی 1970 پیشرفت درپردازش اطلاعات لرزه ای توسط کامپیوترهای سریع وازدهه ی 1980 تاکنون پیشرفت درتکنولوژی های گذشته و به خصوص معرفی نرم افزار های جدید باعث شده است که اکتشافات نفت آسان تر سریع تر ومطمئن تر انجام گیرد.

تاریخچه ی نفت درایران

شخصی به نام ماریوت به نمایندگی شرکت ویلیام ناکس دارسی درسال 1901 به دربار مظفرالدین شاه قاجارآمد وامتیازاستخراج واکتشاف نفت درتمام ایران به جز 5 ایالت شمالی را ازمظفرالدین شاه گرفت. درسال1903 اولین چاه نفت درایران درعمق 507 متری درمنطقه ای به نام چیاه سرخ یا چاه سرخ درشمال غرب قصرشیرین به نفت رسید با بهره دهی حدود 175 بشکه درروزبه علت دوری از آب این منطقه را رها کردند ودرخوزستان درمحلی به نام مسجد سلیمان درجایی که امروزه میدان نفتون خوانده می شود بر روی تاقدیس مامتین حفرشد که درسال 1908 درعمق 360 متری به نفت رسید فقط یک سال بعد شرکت سابق نفت ایران وانگلیس تشکیل شدکه تا سال 1329 ه.ش   29 اسفند با ملی شدن صنعت نفت ازشرکت نفت ایران وانگلیس خلعیت به عمل آمد اما پس از کودتای 28 مرداد 1332 کنسرسیونی ازشرکت های نفتی تشکیل شد که درواقع کارشرکت نفت ایران وانگلیس را انجام می دادازدهه ی 1950 اکتشاف نفت درخلیج فارس نیز انجام گردید وجود نفت درآن به اثبات رسید واولین میدان نفتی به نام بهر گانسردرسال 1960 کشف گردید.

در طول این مدت عملیات اکتشافی در برخی نقاط ایران انجام شد و در پاره ای موارد به نتایجی هم رسید به عنوان مثال در نواحی سمنان و دامغان چاه حفر شده به نفت رسید یا درنواحی مازندران شرق بابلسر گرگان جنوب قم نواحی دشت مغان درآذربایجان و نواحی ای از سرخس در خراسان رضوی که بعد ها درسال 1347 گنبد عظیم خانگیران ودرسال 1360 درهمان منطقه میدان گازی گنبد لی کشف گردید.